Raportare biroul de credit

Biroul de Credit - informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit

Datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate prin cererea si contractul de credit incheiat cu UniCredit Bank S.A. precum si date privind creditul acordat, urmeaza sa fie raportate in Biroul de Credit S.A. (dupa 30 de zile de la data scadentei, termen calculat fara a fi luata in calcul ziua scadentei si, respectiv, ziua raportarii in Biroul de Credit) si in Centrala Riscurilor Bancare (intre 1 si 17 ale lunii se raporteaza informatia de risc de credit aferenta lunii anterioare) in scopul monitorizarii comportamentului financiar de catre participanti si actualizarii informatiilor aferente creditului inregistrate pe numele dumneavoastra, in conformitate cu prevederile legale.


Informatii privind prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit


1. Temeiul legal si scopul prelucrarii: interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit (articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul UE nr. 679/2016), pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii. Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit si pot fi si societati de asigurari si societati de recuperare creante, in masura in care acestea vor semna, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, un Contract de Participare cu Biroul de Credit.


2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;

b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului;

c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului;

d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa (incepand cu data la care reglementarile incidente vor deveni aplicabile);

g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti;


3. Destinatarii datelor: Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat anterior. Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.


4. Perioada de stocare: Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.


5. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri: Participantul utilizeaza un proces decizional automatizat in scopul evaluarii bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii si/sau executarii contractului de credit, precum si in scopul reducerii riscului de credit. In acest sens, Participantul prelucreaza datele cu caracter personal funizate de catre Biroul de Credit prin intermediul unor tehnici informatice si/sau algoritmi care nu implica un factor uman si care produc efecte juridice asupra persoanei vizate, precum acordarea sau respingerea creditului. In acest caz, Operatorul dispune de masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertaţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul de a obtine interventie umana din partea Operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.


6. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal: In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulamentul UE, astfel:

a. dreptul de acces la date se poate exercita:

- printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, sau - prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

- personal sau pe cale electronica, respectiv prin depunerea unei cereri scrise, datata si semnata olograf, transmisa catre UniCredit Bank SA, la adresa: Bulevardul Expoziției, nr.1 F, sector 1, București, cod postal 01210, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apeland la numarul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone).

b. dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii, pot fi exercitate:

- prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

- personal sau pe cale electronica, respectiv prin depunerea unei cereri scrise, datata si semnata olograf, transmisa catre UniCredit Bank SA, la adresa: Bulevardul Expoziției, nr.1 F, sector 1, București, cod postal 01210, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apeland la numarul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone).

c. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare poate fi exercitat: personal sau pe cale electronica, respectiv prin depunerea unei cereri scrise, datata si semnata olograf, transmisa catre UniCredit Bank SA, la adresa: Bulevardul Expoziției, nr.1 F, sector 1, București, cod postal 01210, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apeland la numarul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in rețelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone).

d. dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.


7. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

Pentru Participantul UniCredit Bank SA - dpo@unicredit.ro

Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: - rpd@birouldecredit.ro

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo