Prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu produsul Cont curent Junior si Mastercard Young

UniCredit Bank S.A. (''Banca''), societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bd. Expozitiei nr. 1F, Bucuresti, Sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991 si in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40- 011/18.02.1999, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455.219.478,30 lei, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal („Datele personale”) cu buna credinta si  in realizarea  scopurilor specificate  in prezenta Nota de informare, in conformitate  cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Aceste Date personale, apartinand dumneavoastra in calitate de client si/sau reprezentant legal al clientului, respectiv persoane vizate, au fost/vor fi furnizate Bancii de catre dumneavoastra la data incheierii contractului cu UniCredit Bank si/sau la data formularii unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de catre Banca si/sau pe parcursul derularii relatiei contractuale/ de afaceri.

 

1. Datele personale prelucrate de Banca sunt:

a)  date solicitant minor

 • numele si prenumele, numele mamei inainte de casatorie, cod client, CNP sau NIF, dupa caz,
 • adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), jurisdictia de rezidenta fiscala, data si locul nasterii, sexul, cetatenia, stare civila, certificat de nastere seria si numar, alte date din actele de stare civila, cartea de identitate, dupa implinirea varstei de 14 ani,
 • datele bancare, inclusiv privind produsele bancare achizitionate si tranzactiile bancare,
 • nume utilizator Online Banking**/ Mobile Banking*, date privind dispozitivul token - DIGIPASS*** (seria) sau Mobile Token (numar de telefon, in vederea activarii aplicatiilor Mobile Token/ Mobile Banking),
 • semnatura, dupa implinirea varstei de 14 ani, imaginea, vocea,
 • apartenenta la un Grup de clienti in legatura; in acest caz, Banca prelucreaza urmatoarele Date Personale furnizate de catre dumneavoastra: numele, prenumele si CNP-ul persoanelor fizice care fac parte din Grupul de clienti in legatura si care au o expunere fata de Banca sau un cont curent deschis la Banca,
 • date privind beneficiarul real, date privind expunerea politica.

b)  date reprezentant legal al minorului

 • numele si prenumele, pseudonim, cod client, CNP sau NIF, dupa caz,
 • data si locul nasterii, sexul, cetatenia, starea civila, seria si numar CI/BI/Pasaport, alte date din actele de stare civila, jurisdictia de rezidentafiscala,
 • adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), telefonul/ faxul, e-mailul,
 • situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca, situatia economica si financiara, datele privind bunurile detinute,
 • sursa fondurilor, date privind beneficiarul real, expunerea politica, daca este cazul, si functia publica detinuta, datele privind sanctiuni, daca este cazul, datele bancare, inclusiv privind produsele bancare achizitionate si tranzactiile bancare, date privind lichiditatea,
 • nume utilizator Online Banking/ Mobile Banking, date privind dispozitivul token - DIGIPASS (seria) sau Mobile Token (numar de telefon, in vederea activarii aplicatiilor Mobile Token/ Mobile Banking),
 • pana la implinirea de catre minor a varstei de 14 ani vocea, imaginea, semnatura.

 

2. Scopurile prelucrarii Datelor personale. Temeiul legal

 • a)  incheierea relatiei contractuale/ de afaceri cu Banca, pe baza cererii dumneavoastra de furnizare a produselor bancare, dintre care mentionam deschiderea contului bancar, prestarea serviciilor de Online Banking si Mobile Banking, si, daca este cazul, emiterea cardului de debit, a dispozitivului token - DIGIPASS, prestarea serviciului Info SMS, conform solicitarii dumneavoastra, in temeiul art. 6 litera b) din Regulament;
 • b)  realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzactiilor suspecte, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament, respectiv pentru indeplinirea unei obligatii legale, coroborat cu legislatia privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului - Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;
 • c)  pentru realizarea raportarilor catre institutiile de stat, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament si a legislatiei speciale aplicabile, respectiv pentru indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor, cum ar fi ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP etc.;
 • d)  pentru colectarea debitelor/ recuperarea creantelor datorate Bancii, conform contractelor incheiate si interesului legitim al Bancii de a recupera creantele aferente relatiei contractuale existente cu dumneavoastra, in temeiul art. 6 alineat 1), litera b) si f) din Regulament;
 • e)  executarilor silite a sumelor datorate precum si a administrarii popririlor si sechestrelor, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament si a Codurilor de Procedura Civila si Penala;
 • f)  realizarea raportarilor in cadrul Grupului UniCredit****, ce pot cuprinde date privind persoana, proprietatea, activitatea, afacerea sau relatiile de afaceri/ cu persoanele din cadrul aceluiasi grup de clienti care constituie sau pot constitui un singur risc, respectiv la tranzactiile contului/conturilor deschise la Banca, in temeiul interesului legitim al operatorului (de a asigura masuri prudentiale la nivel de Grup), in temeiul art. 6 alineat 1), litera f) din Regulament;
 • g)  realizarea si transmiterea declaratiilor catre ANAF, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament si a Codului de Procedura Fiscala;
 • h)  realizarea raportarilor FATCA in cazul in care sunteti cetatean SUA, precum si al raportarilor CRS (Common Reporting Standard) pentru combaterea evaziunii fiscale, in temeiul art. 6 alineat 1) litera c) din Regulament;
 • i)  pentru monitorizarea, securitatea si paza persoanelor, spatiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate in sediile Bancii, in temeiul art. 6 litera f) din Regulament si al Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • j)  pentru inregistrarea comunicarilor prin fax, canale digitale (ex. Online Banking, Mobile Banking, email) si a apelurilor si convorbirilor telefonice realizate prin intermediul Contact Center-ului Bancii, in scopul eficientizarii si imbunatatirii serviciilor bancare, in temeiul art. 6 litera a) din Regulament, precum si al incheierii si executarii in conditii optime a contractelor, respectiv al realizarii tranzactiilor telefonice si online, in temeiul art. 6 litera b) din Regulament;
 • k)  pentru scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, inclusiv a sistemelor automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, respectiv email, sms, fax, in temeiul art. 6 alineat 1) litera a) din Regulament, cum ar fi pentru primirea de newsletter-uri si alte comunicari comerciale, pentru promovarea produselor si serviciilor Grupului UniCredit4 (de finantare/ creditare/ alte tipuri), in cazul in care ati exprimat un astfel de acord de marketing;
 • l)  pentru monitorizarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, in temeiul interesului legitim al imbunatatirii permanente a serviciilor/ produselor Bancii, in temeiul art. 6 alineat 1) litera f) din Regulament;
 • m)  in scopuri statistice, in temeiul art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din Regulament.

 

3. Durata prelucrarii Datelor personale

 • a)  pe durata de valabilitate a contractelor incheiate cu Banca, la care se adauga 10 ani de la incetarea relatiei contractuale, daca printr-o prevedere legala aplicabila nu este necesara pastrarea pe o perioada maimare,
 • b)  pe o durata de 5 ani, in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra in vederea prestarii/ furnizarii unor servicii/ produse bancare, conform legislatiei pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor (Legea nr. 656/2002),
 • c)  daca prelucrarea este efectuata in scop de marketing direct - pe durata relatiei contractuale cu Banca, la care se adauga 1 an de la incetarea acesteia. In situatia in care va retrageti consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

 

4. Operatori/Persoanele Imputernicite si Destinatarii Datelor personale.

Datele personale pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destinatari: a) persoana vizata, reprezentantii persoanei vizate, b) entitati din Grupul UniCredit4, c) agentii de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor, d) notari publici, executori judecatoresti, e) avocati, evaluatori autorizati, contabili, cenzori, auditori si alt tip de consultanti, f) diversi furnizori de servicii (ex. IT, arhivare, printare, curieri etc.), g) prestatori de servicii tehnice de procesare/ facilitare a platilor (ex. Romcard, Transfond, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication etc.), h) autoritati publice din Romania (ex. Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor etc.) si din strainatate (ex. Comisia Europeana, autoritati fiscale  etc.).

In situatia transmiterii Datelor personale catre un tert sau organizatie din strainatate, sunt aplicabile informatiile din sectiunea Transfer International.

Datele personale transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

 

5.  Transferul International

Datele personale vor fi transferate catre SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), avand calitatea de operator, in cazul in care realizarea de operatiuni de transfer credit- plati solicitate de catre dumneavoastra include procesarea prin sistemul SWIFT. In acest sens, exista posibilitatea ca datele transferate catre SWIFT, in calitate de operator, sa fie accesibile Departamentului Trezoreriei SUA. Mentionam ca pentru transferul international in SUA, exista Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, emisa in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind caracterul adecvat al protectiei oferite de Scutul de confidentialitate UE-SUA.

In situatia in care sunteti cetatean al Statelor Unite ale Americii (SUA) sau rezident pe teritoriul SUA, va informam ca, potrivit FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act), va sunt aplicabile direct dispozitiile legale privind regimul fiscal al statului SUA, datele dumneavoastra fiind transmise catre autoritatile fiscale din SUA.

In toate situatiile in care va fi necesar transferul international de date, acest lucru se va realiza doar daca in tara destinatara este asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, cum ar fi tarile membre ale Uniunii Economice Europene (EEA).

In absenta unei astfel de decizii a Comisiei Europene, Banca va putea transfera date cu caracter personal catre o tara terta numai daca persoana care va prelucra datele a oferit garantii adecvate prevazute de lege in vederea protejarii datelor personale.

Banca poate fi contactata pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la garantiile oferite pentru protejarea datelor personale in cazul fiecarui transfer de date in strainanate, printr-o solicitare scrisa in acest sens.

 

6.  Necesitatea prelucrarii Datelor personale

In situatia in care refuzati prelucrarea Datelor personale mentionate pentru scopurile stipulate la literele a) - j) de mai sus

- Banca va fi in imposibilitate de a initia sau de a continua raporturi juridice cu dumneavoastra, intrucat este in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale in domeniul financiar-bancar privind cunoasterea clientelei, cerintele prudentiale si a altor reglementari legale, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de catre Banca, de a initia/incheia/ derula/ executa contractul solicitat de dumneavoastra.

In situatia in care va opuneti prelucrarii Datelor personale in scop statistic, va informam ca acesta optiune va fi analizata, si in functie de situatia particulara a persoanei vizate, veti primi un raspuns conform art. 21 din Regulament, obiectiunea dumneavoastra pentru o asemenea operatiune neavand un efect asupra continuarii relatiei contractuale cu Banca.

In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea Datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct, sau pentru contactarea dumneavoastra in scopul obtinerii opiniei dumneavoastra cu privire la serviciile si produsele oferite sau achizitionate, relatia contractuala dintre dumneavoastra si Banca nu va fi afectata in niciun fel.

 

7.  In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele DREPTURI cu privire exclusiv la Datele dumneavoastra personale

 • a)  dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulament;
 • b)  dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;
 • c)  dreptul de stergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;
 • d)  dreptul la restrictionarea datelor, conform art. 18 din Regulament;
 • e)  dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;
 • f)  dreptul de a va opune prelucrarii, conform art. 21 din Regulament;
 • g)  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;
 • h)  dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

Mentionam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul General privind protectia datelor, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre UniCredit Bank SA, la adresa: Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1, Bucuresti, cod postal 012101, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apeland la numarul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone).

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, Banca va raspunde acestei solicitari in termen de o luna de zile, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu doua luni in conditiile prevazute de Regulament. Datele de identificare ale Responsabilului cu Protectia Datelor Personale: dpo@unicredit.ro. Puteti consulta permanent pe site-ul Bancii, Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

*Mobile Banking - Instrument de plata cu acces la distanta care se bazeaza pe o solutie informatica de tip Mobile banking

**Online Banking - Instrument de plata cu acces la distanta care se bazeaza pe o solutie informatica de tip Internet banking

***Dispozitiv token – DIGIPASS - Este un dispozitiv token securizat ce permite accesul la Online Banking

****Grup/Grup UniCredit - UniCredit SpA (Italia) si companiile controlate direct/ indirect, incluzand companiile din Romania (UniCredit Bank SA, UniCredit Leasing Corporation IFN SA, Debo Leasing IFN SA, UniCredit Leasing Fleet Management SRL, UniCredit Insurance Broker SA, UniCredit Consumer Financing IFN SA, UCTAM RO SRL etc.) si succesorii juridici ai acestor entitati.

UniCredit Bank S.A. („Banca”), societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bd. Expozitiei nr. 1F, Bucuresti, Sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991 si in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455.219.478,30 lei, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal furnizate mai sus („Datele personale”) cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Datele personale prelucrate: numele si prenumele dvs., adresa dvs. e-mail, numarul dvs. de telefon, alte date completate in mod voluntar de catre dvs in sectiunea Mesaj Din cadrul formularului de colectare date cu ocazia solicitarii de informatii suplimentare privind produsul Mastercard Young, alte date ce vor fi dezvaluite de dvs. Bancii in cadrul convorbirii telefonice ce urmeaza a fi purtata cu reprezentantul acesteia ca urmare a prezentei solicitari. In ceea ce priveste inregistrarea vocii dvs. Banca va lua acordul dvs. cu ocazia initierii fiecarei convorbiri telefonice in care vocea urmeaza a fi inregistrata.

Scopurile si temeiurile prelucrarii.

In baza solicitarii dvs. scrise (asa cum aceasta rezulta din formularul de pe site-ul Bancii) Banca va va contacta/ in vederea furnizarii de informatii suplimentare privind produsul Mastercard Youg.

Destinatarii datelor personale. Transferul datelor personale in strainatate

In realizarea scopurilor de mai sus, UniCredit Bank SA nu va transmite datele dvs. cu caracter personal unor terte parti si nu va transfera datele personale in strainatate.

Perioada de stocare a datelor personale

In cazul in care nu veti depune o solicitare privind acordarea produsului financiar, Banca va retine datele dvs. timp de 6 luni de la data completarii formularului prin care solicitati informatii suplimentare despre produsul Mastercard Young.

In cazul in care, desi veti depune o solicitare privind acordarea prodului financiar, nu veti incheia cu Banca un contract, Banca va stoca datele personale pe o perioada de 5 ani de la data solicitarii, avand in vedere prevederile legislatiei bancare privind cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si necesitatea apararii/conservarii drepturilor Bancii in cadrul unui posibil litigiu.

In cazul in care veti incheia cu Banca un contract in baza caruia va va fi furnizat produsul, Banca va stoca datele personale pe durata raporturilor noastre contractuale, cat si dupa incetarea acestor raporturi, pentru o perioada de maxim 10 ani, avand in vedere: prevederile legislatiei bancare privind cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, prevederile Legii contabilitatii privind pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, necesitatea apararii/conservarii drepturilor Bancii in cadrul unui posibil litigiu privind incheierea, executarea sau incetarea contractului de cont curent/card de debit.

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: dpo@unicredit.ro.

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele DREPTURI cu privire exclusiv la Datele dumneavoastra:

a) dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulament;

b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;

c) dreptul de stergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;

d) dreptul la restrictionare a datelor, conform art. 18 din Regulament;

e) dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;

f) dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;

g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;

h) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Justitiei. Mentionam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulament, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea realizata in scop de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre UniCredit Bank S.A. la adresa: Bulevardul Expozitiei, nr.1 F, sector 1, Bucuresti, cod postal 012101, sau pe e-mail la infocenter@unicredit.ro, respectiv apeland numarul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone). In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, Banca va raspunde acestei solicitari in termen de o luna de zile, termen ce poate fi prelungit cu doua luni, in conditiile prevazute de Regulament.

In cadrul UniCredit Bank S.A, responsabilul cu protectia datelor are urmatoarele date de contact: Bulevardul Expozitiei nr.1 F, sector 1, Bucuresti, cod postal 012101, e-mail dpo@unicredit.ro.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo