Programe speciale

pentru IMM-uri

 • Afla mai multe despre cum poti accesa fonduri prin programele IMM Invest si Granturi pentru IMM-uri

Despre programul IMM Invest:

Programul IMM INVEST, ce ofera garantie de stat IMM-urilor prin intermediul FNGCIMM, a fost lansat de Guvernul Romaniei prin OUG 110/ 2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acesta permite IMM-urilor, in contextul generat de pandemia de COVID-19, sa isi asigure lichiditatile necesare pentru desfasurarea activitatii curente  si de investitii, accesand unul sau mai multe credite de investitii si/sau capital de lucru (revolving si non-revolving), garantate prin FNGCIMM, in numele si in contul statului roman, in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice.

Avantajele Programului IMM Invest

 

Garantie de stat de 80% sau 90% din valoarea creditului in functie de categoria intreprinderii si/sau tipul creditului.

 

Costuri avantajoase:

 • dobanda subventionata 8 luni de la acordarea creditului (fara a depasi data de 31.10.2021);

 • acoperirea comisionului de garantare pana la 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire;

 • acoperirea comisionului de risc pe toata durata creditului;

 • fara comision de rambursare anticipata.

 

Perioada de acordare:

 • maxim 36 de luni  pentru liniile de capital de lucru, cu posibilitate de prelungire la 72 de luni;

 • maxim 72 de luni perioada pentru creditele de investitii.

 

Acces la finantare de pana la 10.000.000 LEI / beneficiar:

 • pana la 5.000.000 LEI pentru capital de lucru

 • pana la 10.000.000 LEI pentru investitii

BENEFICIARI ELIGIBILI

1. Intreprinderi care se incadreaza in categoria IMM conform Legii 346/2004privind stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii:

 

 • MICROINTREPRINDERI - au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

 • INTREPRINDERI MICI - au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

 • INTREPRINDERI MIJLOCII - au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

 

In functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:

 • intreprinderi autonome;

 • intreprinderi partenere;

 • intreprinderi legate;

 

2. Sunt eligibilie IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • nu se afla in dificultate la data de 31 decembrie 2019;

 • nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu MFP si/sau Banca partenera;

 • nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit;

 • nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 in C.I.P.;

 • impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;

 • prezinta bancii garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru nu exista un grad minim, analizandu-se necesitatea unui grad de acoperire suplimentar garantiei de stat de la caz la caz;

 • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale bancii;

 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului.

 

3. Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii (criteriul se verifica doar  in cazul codurilor CAEN principal/secundare finantate) in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele / domeniile:

 

- 920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri;

- Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:

 • 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

 • 2540 - Fabricarea armamentului si munitiei;

 • 2051 - Fabricarea explozivilor;

 • 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;

 • 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;

 • 110 - Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate);

- Activitati de investigare si protectie:

 • 801- Activitati de protectie si garda;

 • 802 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare;

 • 803 - Activitati de investigatii.

TIPURI DE FACILITATI INCLUSE IN PROGRAM

1. Credite de investitii:

 • suma maxima: pana la 10.000.000 Lei;

 • garantia de stat: maxim 80% din valoarea creditului;

 • maturitate: pana la 72 luni, fara posibilitate de reesalonare si cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie de maxim 18 luni;

 • categorii de cheltuieli eligibile: achizitie de echipamente/masini/utilaje/mijloace de transport/ alte mijloace fixe, etc (inclusiv tva); achizitie de active necorporale aferente investitiei (software/ licente programe/brevete, etc) - (inclusiv tva); achizitie de spatiu productie/ servicii/ comercial/ terenuri pentru constructie/ agricultura (inclusiv tva): constructie de spatii productie/ servicii/ spatii comerciale; cheltuieli de reparatii capitale, modernizari spatii de lucru/ sedii/ puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investitie - (inclusiv tva).

2. Facilitati pentru capital de lucru:

 • suma maxima: pana la 5.000.000 Lei in cazul tuturor categoriilor de IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii), cu procentele de garantare de:

- maxim 90% din valoarea creditului de pana la 1.000.000 lei in cazul intreprinderilor mici si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere;

- maxim 80% din valoarea creditului, atat in cazul intreprinderilor mici cat si in cazul microintreprinderilor, care vor sa acceseze credite de pana la maxim 5.000.000 lei, precum si al intreprinderilor mijlocii indiferent de valoarea creditului pe care vor sa o acceseze de pana la maxim 5.000.000 lei;

 • maturitate maxima: 36 luni, cu posibilitatea unei singure prelungiri pe o perioada maxima de 36 luni (incepand de la data scadentei finantarii prevazuta in contractul de credit initial, urmand ca, cel putin  in ultimele 12 luni de prelungire rambursarea creditului sa se faca in rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare, prin transformarea in credit cu rate, in cazul facilitatilor revolving);

 • categorii de cheltuieli eligibile: cheltuieli de aprovizionare / productie/ desfacere; cheltuieli de executare lucrari si/ sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/ prelucrare /valorificare stocuri; cheltuieli de intretinere, reparatii curente spatii de lucru/ sedii/ puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente; cheltuieli cu salarii si asimilate; cheltuieli cu chirii/utilitati; plata impozite/ taxe/ contributii/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.

Valoarea maxima a creditului pentru capital de lucru se calculeaza tinand cont de maximul dintre urmatorii trei indicatori:

 • dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate sau

 • 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019 sau

 • valoarea care rezulta din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

 

IMPORTANT!

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat nu poate depasi 10.000.000 lei la nivel de beneficiar.

COSTURI

In cadrul schemei de ajutor de stat asociate programului (conform modificarilor si completarilor actuale), din ajutorul de stat se acorda grant pentru plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului IMM Invest pe o perioada de 8 luni de la acordarea creditului, cu posibilitatea de prelungire in conditiile in care cresterea economica pentru anii urmatori va fi mai mica decat cea a anului 2020.

Costul total al facilitatii de credit cu garantie IMM Invest:

Dobanda: ROBOR 3M +:

 • 2% pe an pentru credit de investitii (inclusiv comisioanele bancii)

 • 2,5% pe an pentru facilitati pentru capital de lucru, (inclusiv comisioanele bancii).

Marja nu include:

 • taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de creditare (de exemplu: taxe notariale,  costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor etc.);

 • comisionul de administrare si comisionul de risc catre FNGCIMM.

 

Comisioanele de garantare (comision de administrare datorat FNCGIMM si comision de risc datorat Ministerului Finantelor Publice) conform ORDINULUI nr. 1.886 din 28 aprilie 2020 :

 • comisionul de administrare a garantiilor acordate de FNGCIMM:  0,15% pe an pentru toata perioada de valabilitate a garantiilor, calculat la valoarea/soldul garantiei statului.

 • Dupa incetarea schemei de ajutor de stat (31.12.2020), comisionul de administrare catre FNGCIMM se datoreaza FNGCIMM de catre beneficiarul programului si este virat Fondului prin intermediul Bancii, pe toata perioada de valabilitate a garantiei.

 • comisionul de risc (aplicat la valoarea/soldul garantiei de stat):

- 0,25% pentru primul an de garantare,

- 0,50% pentru anii 2 si 3 de garantare,

- 1% pentru anii 4-6 de garantare,

 

Comisionului de risc este acoperit din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a garantiei.

MODALITATEA DE ACCESARE A FINANTARII
 • Pasul 1:

- inregistrati cererea online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro si alegeti UniCredit Bank ca banca partenera;

- completati online datele de identificare si anexati Declaratia IMM in format pdf impreuna cu Certificatul Unic de Inregistrare si Cartea de Identitate;

- aplicati pentru una sau mai multe facilitati (credit de investitii si / sau credit de capital de lucru) in limita a maximum 10.000.000 LEI;

- FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare (Codul RUE).

 • Pasul 2:   FNGCIMM trimite catre UniCredit Bank acordul de principiu privind eligibilitatea.

 • Pasul 3:  Banca analizeaza cererea  si decide cu privire laacordarea finantarii. In cazul aprobarii,  transmitem solicitarea de garantare catre FNGCIMM.

 • Pasul 4: FNGCIMM aproba garantia si transmite Contractul de garantare si Acordul de finantare catre Banca, urmand a fi semnata documentatia aferenta creditului cu clientul.

 • Pasul 5:  Banca  va pune creditul la dispozitie pentru cheltuieli aferente sau legate ecomomic de codul CAEN finantat pe baza de documente justificative (de ex.: contracte de furnizare, facturi, state de plata salarii, adrese de la autoritati cu sume datorate bugetului general consolidat, etc.)

Despre programul de granturi destinat IMM-urilor afectate de pandemie:

 

Programul sustine persoanele fizice autorizate (PFA), cabinetele medicale individuale (CMI), ONG-urile, microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii (IMM) afectate de pandemia  COVID-19 sa acceseze granturi din fonduri europene nerambursabile, in valoare totala de 1 miliard de euro, prin Programul Operational Competitivitate (POC) 2014 – 2020 (reglementate in Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene).

Adiminstratorul schemei de ajutor de stat acordat prin OUG 130/2020 este Ministerul Economiei, Energiei ai al Mediului de Afaceri (MEEMA).

Granturile se vor acorda pentru contractele de finantare semnate pana la data de 31 decembrie 2020.

Schema de ajutor de stat prevede 3 forme de sprijin:

 • Microgranturi in valoare de 2.000 euro (suma fixa) acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de suma forfetara.

 • Granturi pentru capital de lucru intre 2.000 euro si 150.000 euro acordate beneficiarilor sub forma de suma forfetara si in functie de cifra de afaceri aferenta anului 2019.

 • Granturi pentru investitii productive acordate IMM-urilor intre 50.000 euro si 200.000 euro, in functie de nevoile de finantare conform proiectelor de investitii depuse.

 

Poti aplica acum pentru granturi pentru capital de lucru aici.

BENEFICII PROGRAM
 • Primesti fondurile nerambursabile direct in contul deschis la Banca
 • Toata relatia cu autoritatile (aplicarea la program, evaluarea cererii, aprobarea si semnarea) se desfasoara online
 • Ofera granturi atat pentru cheltuieli curente, cat si pentru investitii
CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE

Criterii generale de eligibilitate pentru beneficiarii care solicita finantare in cadrul masurilor prezentei scheme de ajutor de stat:

 • Criteriile de eligibilitate si lista domeniilor de activitate eligibile se regasesc in legislatia specifica OUG nr.130/2020, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Puteti gasi aici criteriile de eligibilitate;

Pentru finantarea bancara este necesara si indeplinirea criteriilor de eligibilitate aferente procesului de creditare.

Tipuri de granturi

MICROGRANTURILE IN SUMA FIXA

Valoare: 2,000 de euro si se acorda o singura data.

Beneficiari eligibili:

 • IMM fara niciun angajat la 31.12.2019;

 • PFA, ONG, care isi desfasoara activitatea economica in domeniile prevazute in Anexa nr. 1 la OUG 130;

 • PFA, CMI, care au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza OUG 43/ 2020 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/ 2020.

 

Conditii de eligibilitate cumulative de indeplinit de catre beneficiari:

 • au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu excepția PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa aiba loc pana la data de 01.02.2020;

 • au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia: PFA, CMI, ONG.;

 • isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea micrograntului.

 

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/ operationale desfasurate de beneficiari;

 • datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate

 • cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;

 • cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;

 • cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;

 • cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;

 • cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;

 • cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

 

Pasii de accesare a grantului:

 1. Depui cererea de finantare in aplicatia dedicata acestui program dezvoltata de MEEMA aici. Pentru inscriere poti urma instructiunile descrise aici

 2. La depunere indici UniCredit Bank ca banca partenera, prin care doresti sa primesti grantul

 3. MEEMA analizeaza cererea si, daca aceasta este aprobata, emite si contractul de finantare

 4. Semnezi contractul de finantare cu MEEMA prin intermediul Agentiei pentru IMM

 5. Trebuie sa iti deschizi un cont cu destinatie speciala la UniCredit Bank pentru a incasa grantul acolo

 6. MEEMA transfera grantul catre UniCredit Bank

 7. UniCredit Bank va transfera grantul in contul tau special in maxim 7 zile de la primirea banilor de la MEEMA

 8. Efectuezi platile pentru cheltuielile eligibile conform OUG 130/2020

 9. Depui un raport de progres privind cheltuielile efectuate in termen de 90 de zile de la data primirii grantului

 10. MEEMA monitorizeaza indeplinirea indicatorilor si verifica prin esantion utilizarea fondurilor nerambursabile primite

 

Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate in ordinea depunerii pe principiul “primul venit – primul servit”, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

Valoare:

 • 2.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro

 • 15% din cifra de afaceri, maxim 150.000 euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro

 • 150.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 > 1.000.000 euro

Important:

 • Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

 • Beneficiarii trebuie sa dispuna de cofinantare la constituirea capitalului de lucru in procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru (la semnarea contractului de finantare cu MEEMA vor trebui sa depuna in cont suma de cofinantare, dupa care vor primi si grantul in cont, de unde vor face plati).

Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderi mici si mijlocii (IMM):

-        ce activeaza in domeniile detaliate in Anexa 2 la OUG 130 (de ex.: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, edituri/librarii/biblioteci, industrii creative, organizatori de evenimente)

-        au obtinut certificate de situatii de urgenta in baza OUG 29/2020

-        au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;

-        dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;

-        mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/ si zilieri.

 • Organizatii Non-Guvernamentale (ONG): cu activitate economica din domeniul invatamant

Daca un beneficiar de ajutor de stat prevazut la art. 12 face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare pentru obtinerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulata a grantului pentru capital de lucru care urmeaza a fi acordat nu poate depasi 250.000 euro echivalent in lei la data platii grantului pentru capital de lucru. In situatia in care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de intreprindere legata nu se incadreaza in categoria IMM-urilor si a depus o singura cerere de finantare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depasi 150.000 de euro la data platii grantului.

 

Cheltuieli eligibile:

-          cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare;

-          activitatii curente/ operationale desfasurate de beneficiari;

-          datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;

-          cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;

-          cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;

-          cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;

-          cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;

-          cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;

-          cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

 

Pasii de accesare a grantului:

 1. Depui cererea de finantare in aplicatia dedicata acestui program dezvoltata de MEEMA aici. Pentru inscriere poti urma instructiunile descrise aici

 2. La depunere indici UniCredit Bank ca banca partenera prin care doresti sa primesti grantul

 3. MEEMA analizeaza cererea si, daca aceasta este aprobata, emite si contractul de finantare

 4. Semnezi contractul de finantare cu MEEMA prin intermediul Agentiei pentru IMM

 5. Trebuie sa iti deschizi un cont cu destinatie speciala la UniCredit Bank pentru a incasa grantul acolo

 6. MEEMA transfera grantul catre UniCredit Bank

 7. UniCredit Bank va transfera grantul in contul tau in maxim 7 zile de la primirea banilor de la MEEMA

 8. Efectuezi platile pentru cheltuielile eligibile conform OUG 130/2020

 9. Depui un raport de progres privind cheltuielile efectuate in termen de 180 de zile de la data primirii grantului

 10. MEEMA monitorizeaza indeplinirea indicatorilor si verifica prin esantion utilizarea fondurilor nerambursabile primite

GRANTURI PENTRU INVESTITII

Valoare:  intre 50.000 euro si 200.000 euro si se acorda in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse

Beneficiari eligibili:

        Intreprinderi mici si mijlocii (IMM):

 • investesc in domeniile de activitate detaliate in Anexa nr 3 la OUG 130;

 • au avut activitate curenta/ operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare;

 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare;

 • se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/ curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;

 • realizeaza minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

 • dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare;

 • se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicit ajutor de stat.

 

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu realizarea/ achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;

 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;

 • cheltuieli cu achizitia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalatii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/ prestari servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.

 • Beneficiarii de granturi pentru investitii productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea/ extinderea si /sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;

 • cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport, cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora;

 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/ calitatii serviciilor de transport persoane si marfuri prestate.

Important:

 • Pentru proiectele de investitii criteriile de selectie includ rentabilitatea proiectelor de investitii (RIR), valoarea cofinantarii, raportul dintre profitul operational si grantul solicitat, codul CAEN. Descarca criteriile de selectie aici.

 

Pasii de accesare a grantului:

 1. Depui cererea de finantare in aplicatia dedicata acestui program dezvoltata de MEEMA aici.

 2. La depunere indici UniCredit Bank ca banca partenera prin care doresti sa primesti grantul

 3. MEEMA analizeaza cererea si, daca aceasta este aprobata, emite si contractul de finantare

 4. Semnezi contractul de finantare cu MEEMA prin intermediul Agentiei pentru IMM, in cadrul cruia va stabili si modalitatea de implementare (prin mecanism de rambursare clasica sau prin mecanism de decontare a cererilor de plata).

 5. Trebuie sa iti deschizi un cont cu destinatie speciala la UniCredit Bank pentru a incasa grantul acolo

 6. Daca este cazul,  soliciti credit punte si/sau credit de investitii pentru cofinantarea proiectului

 7. Implementezi proiectului si dupa efectuarea cheltuielilor eligibile conform bugetului aprobat transmiti cererile de rambursare/plata la MEEMA

 8. MEEMA transfera grantul catre UniCredit Bank

 9. UniCredit Bank  va transfera grantul in contul tau in maxim 7 zile de la primirea banilor de la MEEMA, pe baza aprobarii cererilor de rambursare/plata avizate de catre MEEMA

 10. Depui un raport de progres privind cheltuielile efectuate in termen de 180 de zile de la data primirii grantului

 11. Transmiti catre MEEMA, anual, pe perioada desfasurarii proiectului (3 ani de la finalizarea implementarii) rapoarte de durabilitate ale proiectului

 12. MEEMA monitorizeaza indeplinirea indicatorilor si verifica prin esantion utilizarea fondurilor nerambursabile primite

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo